Projekty

Zadanie zakłada działania podnoszące jakość usług biblioteki, rozwój jej pracowników i otoczenia, a także podjęcie szerokiego partnerstwa na rzecz budowania czytelnictwa i kultury w Zielonce. Zadanie przyczyni się do poznania potrzeb mieszkańców, przyciągnięcie do Biblioteki nowych grup odbiorców i ustawienie jej działalności w centrum społeczności lokalnej. Zadanie zakłada moduł przygotowawczy w ramach którego pracownicy biblioteki jak i partnerzy projektu przejdą szereg szkoleń a także odbędą wizyty studyjne w naszym regionie i Trójmieście. Współpraca pozwoli na kompleksowe przygotowanie sześciu inicjatyw kulturalnych skierowanych do młodzieży osób dorosłych a także seniorów, których efekty będą widoczne również po zakończeniu realizacji projektu. Wśród nich znajdzie się cykl „czytelnia dramatu”, powstanie Zielonkowskiego Muralu, przygotowanie stałej gry terenowej z wykorzystaniem nowych mediów, a także organizacja szeregu spotkań z mieszkańcami. W drugim roku realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne, w realizacji których partnerstwo będzie wspierało wybranych mieszkańców. Projekt jest nowym otwarciem się Biblioteki na mieszkańców i pozwoli na odczarowanie jej dotychczasowego wizerunku. Mamy nadzieję, że dzięki podjęciu się realizacji staniemy się atrakcyjnym miejscem dla spędzania wolnego czasu.


Kwota dofinansowania 69 900,00 zł (I rok realizacji zadania)
67 600,00 zł (II rok realizacji zadania)
137 500,00 zł (suma)

O Programie: 
Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Wydarzenia

Godziny otwarcia

Miejska Biblioteka Publiczna
przy ulicy Długiej 18 bl.14

poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek
13:00 – 19:00

środa
09:00 – 15:00

Filia nr 1
MBP w Zielonce
ulica Przemysłowa 4a

Środa 12:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 15:00

Filia nr 2
MBP w Zielonce
ulica 11 listopada 33

Poniedziałek 09:00 – 15:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Piątek 12:00 – 18:00

Filia nr 3
MBP w Zielonce
ulica Wyszyńskiego 7

Poniedziałek 12:00 – 18:00 Środa 12:00 – 18:00

Filia nr 4
MBP w Zielonce
ulica Kolejowa 11

Wkrótce otwarcie

Skip to content